Oddíl


logo.pngKdo jsme?

Jsme 2. oddíl Nový Jičín. Klubovnu máme ve středisku Pagoda v Novém Jičíně. Scházíme se každé pondělí od 16.00 do 18.00 v naší klubovně.  Zde hrajeme různé hry, rozvíjející naše schopnosti, učíme se používat morseovku a jiné šifry, vázat uzly, používat mapu, poznávat rostliny a živočichy naší přírody a mnoho dalších věcí. O víkendech jezdíváme na výpravy do přírody na jeden den nebo i na celý víkend pod stan nebo pod tee-pee, abychom se alespoň na čas vzdálili z města. Zde také hrajeme hry a učíme se mnoho znakstrediskapraktických dovedností jako stavba stanu či nouzového přístřešku z celty,
rozdělávání ohně za všech podmínek, poznávat přírodniny, správně se
 chovat v přírodě, pracovat se sekerou, pilou a nesčetně mnoho dalších věcí.

Skauting

je mohutné výchovné hnutí, které se přes veškeré – nejen politické a náboženské překážky, rozšířilo do 216 států světa a v roce 2007 oslavilo 100 let působení. Dnes skautuje na celé Zemi kolem 40 milionů lidí.

Junák – svaz skautů a skautek ČR

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Se svými 46 000 členy je největším celorepublikovým občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Zároveň je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, principům a metodám. Rovněž je členem organizace dospělých skautů ISGF. Junák vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy a vždy znovu obnoven.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy stanovenými zakladateli skautského hnutí.

Jsme společenstvím, ve kterém ČEST, PŘÁTELSTVÍ, UŠLECHTILOST, ZDATNOST, NEZIŠTNOST A ODVAHA patří k těm nejvýše postaveným a respektovaným hodnotám.

Vycházíme z těch nejlepších tradic, které vytvořila devadesátiletá historie Junáka v naší zemi. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a morálním principům.

Našim cílem je přispět k výchově generace, která bude mít vzdělání, sebevědomí, cit, ambice, schopnost správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly budoucnosti i současnosti.

Věříme tomu, že vztah a láska k vlasti a zájem o její blaho a prosperitu je tím prvním, správným vykročením do světového společenství. Věříme tomu, že právě schopnosti našich lidí dorozumět se, spolupracovat a pomáhat dokáží, že rovnoprávnou přítomností naší země ve světovém společenství bude tato světová rodina o něco úplnější a bohatší.

titulni_ctyrlistek

… skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností.